Daniel 501-086-666
Michał 501-705-168

biuro@centrumplywania.eu
...my wyznaczamy standardy
reszta nas tylko naśladuje...

REGULAMINY


Uwaga !!! Zakup usługi CPNiD wiąże się z pełną akceptacją regulaminu poniższych zajęć!!!

* szkółki pływackie
* zajęcia rodzinne "Mama i Ja"
* regulamin pływalni

Regulamin zajęć "szkółki pływackie"
 1. Uczestnicy zajęć "szkółki pływackie" zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni.
 2. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści:

  "Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w organizowanych przez Centrum Pływania Niemowląt i Dzieci zajęciach na pływalni BOSIR."

 3. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat.
 4. W ciągu roku organizowane są 2 kursy, które trwają od września do czerwca.
 5. Kurs obejmuje 15 zajęć.
 6. Zajęcia trwają 45 minut.
 7. Zajęcia odbywają się w godzinach i grupach wskazanych przez organizatora.
 8. Organizator zapewnia opiekę kadry instruktorskiej.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z zaplecza pływalni odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. Koszt kursu:
  • wg aktualnego cennika CPNiD,
  • opałata za kurs uprawnia do wejścia na zajęcia uczestnika,
  • rodzic/opiekun uiszcza opłatę przy kasie wg. cennika wejść BOSIR.
 11. Zajęcia odbywają się w grupach, maksymalnie 15 osobowych.
 12. Zapisu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 13. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce w kolejnym kursie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu trenerowi do końca aktualnego kursu i dokonaniu wpłaty na kolejny kurs.
 14. Ogólnodostępne zapisy na kolejny kurs zaczynają się na miesiąc przed jego uruchomieniem.
 15. Ostateczny termin zapisów mija na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 16. Ilość uruchamianych grup w danym kursie będzie uzależniona od ilości chętnych osób oraz dostępności miejsca na pływalni.
 17. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
 18. Przy zapisie należy dokonać wpłaty i podać: imię i nazwisko dziecka, adres i wiek oraz telefon kontaktowy.
 19. Zapisy - /mailowo lub tefonicznie/.
 20. Uczestnicy kursu wyrażaja zgodę do używania swojego wizerunku do celów marketingowych /filmy, zdjęcia/.
 21. CPNiD informuje o możliwości wystawienia rachunku za zajęcia. Zamiar otrzymania rachunku należy zgłosić trenerowi w dniu dokonania opłaty, podając dane niezbędne do jego wystawienia.
 22. Osoby, które zrezygnują z udziału w kursie (do 5 zajęć włącznie) otrzymają zwrot w wysokości 50% poniesionej opłaty. Rezygnację należy zgłosić na piśmie, załączając cv, życiorys, podanie i dwa zdjęcia trenerom prowadzącym :):):)
 23. Zwroty są wypłacane przez trenerów prowadzących daną grupę wiekową.
 24. Nie przewiduje się możliwości odrabiania zajęć.
 25. Osoby korzystające z zajęć są zobowiązane do wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia.
 26. Osoby nie przestrzegające regulaminu zajęć i regulaminu pływalni będą wykreślane z kursu bez zwrotu wniesionej opłaty.

Regulamin zajęć "Mama i Ja"

 1. Uczestnicy zajęć "Mama i Ja" zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni.
 2. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści:

  "Oświadczam, że ogólny stan mojego zdrowia oraz zdrowia mojego dziecka pozwala nam na udział w organizowanych przez Centrum Pływania Niemowląt i Dzieci zajęciach na pływalni BOSIR oraz ZSTiO Tychy "Budowlanka"

 3. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat.
 4. Dzieci uczestniczą w zajęciach pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego (na jedno dziecko jeden opiekun).
 5. W ciągu roku organizowane są 3 kursy:
  • od października do grudnia
  • od stycznia do marca
  • od kwietnia do czerwca
 6. Kurs obejmuje 10 zajęć.
 7. Zajęcia trwają 45 minut (30 minut zajęć + czas dla rodziny).
 8. Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele w godzinach i grupach wskazanych przez organizatora zajęć.
 9. Organizator zapewnia:
  • wodę o temp 30 - 32°C,
  • opiekę kadry instruktorsko-ratowniczej.
 10. Koszt kursu:
  • wg aktualnego cennika CPNiD,
  • wg aktualnego cennika CPNiD, - za drugie i kolejne dziecko w rodzinie uczestniczące w zajęciach.
 11. Zniżka udzielana jest na podstawie dokumentu stwierdzającego prawo do korzystania ze zniżki.
 12. Zajęcia odbywają się w grupach 12-17 osobowych. Zwiększenie liczebności grup odbywa się wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.
 13. W przypadku niepełnej ilości osób w grupie CPNiD wprowadza sprzedaż biletów jednorazowych w cenie 40 zł.
 14. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce w kolejnym kursie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu trenerom w dniu ostatnich zajęć i dokonaniu opłaty.
 15. Ogólnodostępne zapisy na kolejny kurs trwają cały czas. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nie jest równoznaczne z gwarancją uczestnictwa w kursie!!!
 16. Ogólnodostępne zapisy na kolejny kurs kończą się na dwa tygodnie przed jego uruchomieniem, lub do wyczerpania miejsc. Osoby, które zgloszą chęć uczestnictwa po tym terminie maja zagwarantowane miejsce w kolejnym kursie i są automatycznie zapisywane na liste rezerwową w przypadku rezygnacji któregoś z obecnych uczesntików
 17. Ilość uruchamianych grup w danym kursie będzie uzależniona od ilości godzin przeznaczonych na wynajem basenu przez BOSiR lub ZSTiO Tychy - "Budowlanka"
 18. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
 19. Przy zapisie należy dokonać wpłaty i podać: imię i nazwisko dziecka, adres i wiek oraz telefon kontaktowy.
 20. Zapisy oraz dokonywanie opłat u trenerów prowadzących, mailowo, telefonicznie.
 21. Uczestnicy kursu wyrażają zgodę do używania swojego wizerunku do celów marketningowych / filmy, zdjęcia/.
 22. CPNiD informuje o możliwości wystawienia rachunku. Zamiar otrzymania rachunku należy zgłosić trenerowi prowadzącemu w dniu dokonania opłaty, podając dane niezbędne do jego wystawienia.
 23. Osoby, które zrezygnują z udziału w kursie (do 3 zajęć włącznie) otrzymają zwrot w wysokości 50% poniesionej opłaty.
 24. W uzasadnionych przypadkach /choroba , sytuacje losowe / istnieje możliwość przepisania zaliczki na kolejny kurs, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu mailowo trenerom prowadzącym. Brak zgłoszenia do 3 zajęć skutkuje przepadnięciem zaliczki!.
 25. Zaliczka może być przeniesiona tylko na najbliższy kurs. Nie ma możliwości przenoszenia zaliczek na drugi , trzeci i kolejny kurs .
 26. Zwroty są wypłacane gotówką lub przelewem na podane konto.
 27. Dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, w czasie zajęć muszą być zaopatrzone w specjalne pieluchy przeznaczone do pływania.
 28. Osoby korzystające z zajęć są zobowiązane do wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia.
 29. Osoby nie przestrzegające regulaminu zajęć i regulaminu pływalni będą wykreślane z kursu bez zwrotu wniesionej opłaty.

Regulamin pływalni

 1. Pływalnia jest obiektem BOSiR w Bieruniu.
 2. Z pływalni mogą korzystać:
  • grupowo –osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia szkolne,
  • indywidualnie – osoby umiejące pływać.
 3. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą, – według ustalonego rozkładu zajęć.
 4. Wstęp na pływalnię:
  • dla młodzieży szkolnej – w ramach zajęć zorganizowanych – jest bezpłatny,
  • dla osób wchodzących indywidualnie – w ustalonych godzinach popołudniowych, w soboty i niedziele – jest płatny (wg. komputerowego systemu kasowego),
  • dla uczestników zawodów – za okazaniem karty uczestnictwa w zawodach.
 5. Zajęcia na pływalni w grupach jak i indywidualnie odbywać się mogą wyłącznie w obecności ratownika.
 6. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy, czepek oraz obuwie specjalne: klapki lub tenisówki.
 7. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na teren pływalni tylko w stroju i obuwiu sportowym.
 8. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny (przed wejściem do wody należy się umyć mydłem pod prysznicem).
 9. Podczas prowadzonych zajęć szkolnych na teren pływalni wpuszczane będą tylko grupy z prowadzącym.
 10. Na terenie pływalni obowiązuje zachowanie czystości, porządku, ciszy i spokoju oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom prowadzącego zajęcia.
 11. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren pływalni.
 12. Osobom korzystającym z pływalni zabrania się:
  • wchodzenia do wody bez pozwolenia prowadzącego zajęcia,
  • biegania na terenie pływalni,
  • skakania do wody bez zgody prowadzącego zajęcia,
  • palenia papierosów, picia napojów alkocholowych oraz jedzenia,
  • wprowadzania zwierząt.
 13. Za bezpieczeństwo osób przebywającuych na terenie pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz ratownik pełniący dyżur.
 14. Na sygnał kończący zjęcia pływający powinni niezwłocznie wyjść z wody i skierować się do szatni.
 15. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 16. Grupy po zakończonych zajęciach powinny złożyć w wyznaczonym miejscu sprzęt pływacki i ratowniczy.
 17. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, nie oddane do depozytu ratownikowi, kierownictwo pływalni nie odpowiada.
 18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.
 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 21. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni.

SPONSORZY

PARTNERZY

Centrum Pływania Niemowląt i Dzieci "MAMA I JA"
ul. Kadlubowa 15 Bieruń
ul. Edukacji 11 Tychy
ul. Węglowa 11 Nowy Bieruń
Daniel
Michał
Biuro
- tel. 501-086-666
- tel. 501-705-168
- tel. 505-020-206 /czynny w godzinach zajęć weekendowych/
konto bankowe Alior Bank o/Tychy:
89 2490 0005 0000 4500 9065 8468